CSR kody nädip döretmeli?

Bilim esaslary

SSL Sertifikaty almak üçin CSR (Certificate Signing Request) kodyny döretmek zerur şertdir. Biziň websaýtymyzyň CSR generatonyny ulanyp ýeňillik bilen döredip bilersiňiz!

Ilki bilen ýokardaky panelden CSR GENERATORY-ny saýlaň, soňra ähli soralýan maglumatlary girizip Döret düwmesine basyň. Eger hemme maglumatlary dogry girizen bolsaňyz siziň kompýuteriňize (ýa-da öýjükli telefonyňyza) .zip faýl ýüklener. .zip faýlyň içindäki 'server.csr siziň CSR koduňyz.